Skip to content
Nederlands

Algemene voorwaarden Realtime Solutions B.V.

D.D. 20 mei 2008

Artikel 1 Definities

 1. Application Services
  Onder “Application Services” wordt verstaan het op abonnementsbasis aan de Wederpartij beschikbaar stellen en houden van de Implementatie vanuit Ons Datacenter.
 2. Datacenter
  Onder “Datacenter” wordt verstaan een door of ten behoeve van Ons beheerd geheel van computerapparatuur, aangesloten op het internet, van waaruit de Implementatie aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld.
 3. Diensten
  Onder “Diensten” wordt verstaan alle werkzaamheden die Wij voor de Wederpartij (doen) verrichten, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst, zoals, maar niet beperkt tot, organisatie-en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering en het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot Hardware en Software, zoals installatie-en implementatiewerkzaamheden.
 4. Fout:
  Onder “Fout” wordt verstaan het niet voldoen van de Implementatie aan de met de Wederpartij overeengekomen specificaties tijdens oplevering of het wegvallen van functionaliteit daarna. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.
 5. Hardware:
  Onder “Hardware” wordt verstaan de apparatuur, randapparatuur en documentatie, die wij ten behoeve van de Implementatie aan de Wederpartij leveren.
 6. Implementatie: 
  Onder “Implementatie” wordt verstaan het geheel van de door Ons geleverde of beschikbaar gestelde Hardware en Software, door Ons ingesteld, ingericht en gekoppeld aan hardware en software van de Wederpartij, overeenkomstig de met de Wederpartij overeengekomen specificaties als beschreven in de Overeenkomst.
 7. Kantooruren
  Onder “Kantooruren” wordt verstaan de uren tussen 09.00uuren17.00uur.
 8. Overeenkomst
  Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de door de Wederpartij met Ons gesloten overeenkomst, strekkende tot de levering van de Implementatie, Hardware, Software, Diensten en/of Application Services. De Overeenkomst bestaat uit de door Ons verstrekte offerte en/of leveringsovereenkomst en de daarbij verstrekte documentatie, zoals de overeengekomen specificaties, de SLA en deze algemene voorwaarden.
 9. SLA
  Onder “SLA” wordt verstaan de service level agreement die als bijlage bij de overeenkomst kan worden opgenomen.
 10. Software
  Onder “Software” wordt verstaan de door Ons ten behoeve van de Implementatie geleverde of beschikbaar gestelde computerprogrammatuur en bijbehorende documentatie, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 11. Wederpartij: 
  Onder “Wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-) persoon met wie wij een Overeenkomst aangaan.
 12. Werkdagen
  Onder “Werkdagen” wordt verstaan alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.
 13. Wij/Ons
  Realtime Solutions B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5652 AL) Eindhoven aan Hurksestraat 42-12, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid met: “Wij” of “Ons”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die Wij met de Wederpartij zijn aangegaan, alsmede op alle uit onze Overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden.
 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of zouden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de Wederpartij en Ons gesloten Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Al Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door Ons onder normale omstandigheden, op basis van de Ons bekende gegevens en gedurende Werkdagen tijdens Kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 4 Meerwerk 

 1. Indien de Wederpartij van Ons verlangt dat Wij werkzaamheden verrichten of prestaties leveren die naar Ons oordeel buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door de Wederpartij worden vergoed volgens Onze dan geldende tarieven. Wij zullen de Wederpartij schriftelijk in kennis stellen van de gevolgen van het door hem verlangde meerwerk voor de overeengekomen prijs. De Wederpartij aanvaardt dat door het verrichten van meerwerk het tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Ons en de Wederpartij, kunnen worden beïnvloed.
 2. Wij zullen niet eerder met de uitvoering van meerwerk aanvangen dan na ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke opdracht van de Wederpartij, die is afgegeven op basis van de in het voorgaande lid genoemde schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Derden

 1. Tenzij Wij schriftelijk uitdrukkelijk anders met de Wederpartij zijn overeengekomen, hebben wij het recht om de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden door derden te doen uitvoeren. Onverminderd het bepaalde in artikel12 (overmacht) van deze algemene voorwaarden blijven Wij echter jegens de Wederpartij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de rechten, die voor de Wederpartij uit de Overeenkomst voortvloeien, niet overdraagbaar.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geeft de Wederpartij ons hierbij toestemming om de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechtsverhouding over te dragen aan derden, die op enigerlei wijze aan ons gelieerd zijn of onze bedrijfsactiviteiten hebben overgenomen.

Artikel 6 Prijs

 1. De door Ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. De door Ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro of in een andere door Ons schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De door Ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende valutakoersen, inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten en op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst één of meer van de voormelde kostprijsfactoren wijzigt zijn Wij gerechtigd om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Op prijzen in meerjarige Overeenkomsten, is een jaarlijkse inflatiecorrectie van toepassing.

Artikel 7 Leveringstermijnen

 1. Opgegeven of overeengekomen (levering)termijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en op de Ons bekende gegevens, alsmede op de inachtneming van de verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van artikel 18 (medewerking door de Wederpartij) van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 Betaling

 1. Alle Hardware, Software en Diensten worden door Ons in rekening gebracht conform de afspraken die daarover in de Overeenkomst zijn gemaakt. Indien de Overeenkomst daarover niets vermeldt, worden Hardware, Software en Diensten bij het aangaan van de Overeenkomst in rekening gebracht en worden Application Services maandelijks vooraf gefactureerd.
 2. De Wederpartij zal de door hem verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen termijn aan Ons betalen. Alle betalingen zullen worden verricht op een door Ons aan te wijzen giro-of bankrekening. Voor Application Services dient betaling plaats te vinden door middel van een automatische incasso.
 3. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling door de Wederpartij te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken waarvan de Wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de Wederpartij op Ons stelt te hebben, is uitgesloten.
 4. Bij niet betaling binnen de overeengekomen of in artikel 8.3 bedoelde termijn is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend.
 5. Bij niet betaling binnen de overeengekomen of in artikel 8.3 bedoelde termijn is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--
 6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de Overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien de Wederpartij mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.
 7. De Wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de door Ons geleverde Implementatie en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of aanvraag tot surseance van betaling van de Wederpartij zijn Onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Te allen tijde hebben Wij het recht van de Wederpartij zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Indien de Wederpartij niet voldoet aan Ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben Wij het recht de Overeenkomst te ontbinden of Onze verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 Opschorting 

 1. Wij zijn bevoegd Onze prestatie op te schorten indien de Wederpartij niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te Onzer kennis gekomen omstandigheden Ons goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Door Ons geleverde Hardware blijft Ons eigendom tot dat de Wederpartij Onze vorderingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst, aan Ons heeft voldaan. Indien de Wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Ons tekortschiet of indien Wij goede grond hebben te vrezen dat zijn/ haar verplichtingen zal tekort schieten, zijn Wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De Wederpartij is verplicht hierbij alle medewerking te verlenen bij gebreke waarvan de Wederpartij aan ons een direct opeisbare boete is verschuldigd van 10% van het door haar verschuldigde.
 2. Rechten worden door Ons aan de Wederpartij steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen steeds tijdig en volledig betaalt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.
 2. Onze aansprakelijkheid (ongeacht of deze voortvloeit uit een aan Ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit de wet) is beperkt tot vergoeding van schade, die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de betreffende tekortkoming dan wel van de handeling of het nalaten waarop Onze wettelijke aansprakelijkheid berust. Onze totale aansprakelijkheid is verder beperkt tot maximaal 50% van de prijs die de Wederpartij in gevolgede Overeenkomst verschuldigd is voor de werkzaamheden of prestaties, terzake waarvan Wij tekort zijn geschoten of in verband waarmee Wij op grond van de wet aansprakelijk zijn. Strekkende door Ons te verrichten werkzaamheden zich uit over meer dan één jaar, dan wordt de prijs voor die werkzaamheden gesteld op 50% van het totaal van de vergoedingen voor die werkzaamheden (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding aan de Wederpartij echter meer bedragen dan € 50.000,--, ongeacht het aantal gebeurtenissen waarop Onze aansprakelijkheid berust.
 3. Onder schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ons toe te rekenen tekortkoming dan wel van een handeling of nalaten waarop Onze wettelijke aansprakelijkheid berust, wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten die de Wederpartij zou moeten maken om Onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Wederpartij de Overeenkomst heeft ontbonden;
  2. De kosten die de Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat Wij op een bindende leverdatum niet hebben geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ons toerekenbare tekortkoming dan wel van een handeling of nalaten waarop Onze wettelijke aansprakelijkheid berust;
  4. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Ons toerekenbare tekortkoming dan wel van een handeling of nalaten waarop Onze wettelijke aansprakelijkheid berust; en
  5. De redelijke kosten van herstel van schade, die door Ons is toegebracht aan zaken en/of personen.
 4. De aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade, waaronder, maar niet beperkt tot, verloren of beschadigde gegevens (bestanden), aan derden verschuldigde boetes en/of schadevergoedingen, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Onze aansprakelijkheid wegens een aan Ons toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien de Wederpartij Ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan Ons een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van Onze tekortkomingen Wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van Onze verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wij adequaat kunnen reageren.
 6. Ieder recht op schadevergoeding vervalt, indien de schade niet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na het ontstaan ervan, schriftelijk aan Ons is gemeld.

Artikel  12 Overmacht 

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen elke omstandigheid die buiten ons toedoen respectievelijk het toedoen van de Wederpartij is ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als een dergelijke omstandigheid geldt in ieder geval een niet-toerekenbare tekortkoming van Onze leveranciers of derden aan wie Wij de uitvoering van de Overeenkomst hebben uitbesteed.
 2. Elk der partijen kan zich alleen beroepen op overmacht indien zij de andere partij terstond na het ontstaan van de overmacht situatie daarvan per aangetekende brief op de hoogte stelt.
 3. Indien de overmacht situatie langer heeft geduurd dan 10 werkdagen, hebben partijen het recht om de Overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens iets aan elkaar verschuldigd zijn.

Artikel 13 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betaling)verplichting, voortvloeiende uit enige met Ons gesloten Overeenkomst, alsmede in geval van (een verzoek tot) surseance van betaling, faillissement, onder curatelestelling of liquidatie van de onderneming van de Wederpartij, zijn Wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomsten zonder ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Heeft de Wederpartij op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst ontvangen, dan zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaan making zijn, tenzij en voor zover Wij ten aanzien van deze prestaties in verzuim zijn. Bedragen die Wij reeds voor de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen Wij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst hebben gepresteerd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 14 Geheimhouding en niet-overnamebeding

 1. Elk van partijen staat er voor in  dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 2. Elk der partijen zal de vertrouwelijke informatie voor geen ander doel gebruiken dan waardoor zij door de andere partij is verstrekt en zal haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven.
 3. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij, werknemers en/of andere medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 4. In geval van overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel is de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,--per overtreding en € 5.000,--per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding conform hetgeen wettelijk is bepaald.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Ingeval van een (dreigend) geschil hebben Wij het recht om op onze kosten door een of meer deskundigen bij de Wederpartij een expertise te (laten) verrichten. De Wederpartij zal daaraan alle redelijke toegang en medewerking verlenen.
 2. Indien Wij met de Wederpartij een geschil hebben met betrekking tot de Overeenkomst, zal voorts de geschillenbeslechtingprocedure die in dit artikel beschreven is worden gevolgd.
 3. Een geschil over de Overeenkomst wordt in eerste instantie schriftelijk verwezen naar de in artikel 19 genoemde projectorganisatie. Indien de projectorganisatie niet in staat is om het geschil op te lossen binnen 5 werkdagen nadat het geschil daar is neergelegd, of geen projectorganisatie is opgericht, wordt het geschil voorgelegd aan de directie van beide partijen.
 4. Indien de partijen niet in staat zijn om het geschil te beslecht en overeenkomstig de procedure zoals beschreven in artikel 15.3, kunnen de partijen instemmen met een bindende of niet-bindende arbitrage door de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Indien de partijen niet in staat zijn overeenstemming te bereiken over arbitrage, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch. Indien de partijen hebben ingestemd met niet-bindende arbitrage, worden resterende geschillen ook aan de bevoegde rechter in ’s-Hertogenbosch voorgelegd.

 5. Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN HARDWARE, SOFTWARE EN DIENSTEN

Artikel 16 Toepasselijkheid

 1. De in dit deel van Onze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van toepassing indien Wij Hardware, Software en Diensten leveren.
 2. Indien en voor zover de Algemene Bepalingen strijdig zijn met deze Bijzondere Bepalingen, zullen de laatstgenoemde bepalingen prevaleren.

Artikel 17 Hardware

 1. Wij betrekken de Hardware van onze toeleveranciers. Op de Hardware zullen de garantiebepalingen van de betreffende leverancier van toepassing zijn. Wij zullen de Wederpartij desgewenst informeren over de toepasselijke bepalingen. Gedurende de toepasselijke garantietermijn kan Onze toeleverancier garantie verlenen of kunnen wij – naar eigen keuze – de garantie van Onze toeleveranciers na komen.

Artikel 18 Medewerking door de Wederpartij

 1. De Wederpartij zal ons steeds tijdig, volledig en juist informeren over haar met de uitvoering van de Overeenkomst beoogde doelstelling(en), de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken bedrijfsonderdelen, de organisatie van haar onderneming, de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken bedrijfsprocessen en datastromen, alsmede alle andere feiten en omstandigheden waarvan de Wederpartij weet of behoort te weten dat zij voor ons bij de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
 2. De Wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. Indien Wij op locatie van de Wederpartij werkzaamheden verrichten, zal de Wederpartij kosteloos zorgdragen voor de door Ons in redelijkheid verlangde faciliteiten, zoals werkruimte, userfaciliteit en op computersystemen van de Wederpartij en telecommunicatiefaciliteiten.
 3. De Wederpartij staat zij er jegens Ons voor in dat medewerkers die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet, beschikken over de deskundigheid die voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is. Indien blijkt dat zulks niet het geval is, hebben Wij het recht om van de Wederpartij te verlangen dat de betreffende medewerkers worden vervangen door medewerkers die deze deskundigheid wel bezitten. Indien de Wederpartij niet over zulke medewerkers beschikt, kunnen Wij verlangen dat zij op eigen kosten externe deskundigheid inhuurt.
 4. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de communicatie tussen de door haar ingezette medewerkers, tenzij anders wordt overeengekomen.
 5. Indien de Wederpartij de krachtens dit artikel noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan ons verleent, hebben Wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 19 Samenwerking

 1. Partijen erkennen dat samenwerking tussen hen onderling van groot belang is voor het welslagen van de uitvoering van de Overeenkomst en dat goede communicatie een essentiële voorwaarde is voor een goede samenwerking. In dat verband kunnen partijen overeenkomen dat een projectorganisatie in het leven wordt geroepen, waarin zowel Wij als de Wederpartij vertegenwoordigd zullen zijn.
 2. Geen der partijen zal haar aan de uitvoering van de Overeenkomst toegewezen medewerkers vervangen zonder de schriftelijke goedkeuring van de andere partij, tenzij de betreffende medewerker (i) ontslag neemt, (ii) door zijn werkgever wordt ontslagen, of (iii) niet in staat is om te werken. De andere partij zal deze goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren. De vervangende medewerker zal naar deskundigheid en ervaring tenminste gelijkwaardig zijn aan de vervangen medewerker.

Artikel 20 Levering van de Implementatie

 1. Wij zullen de Wederpartij tijdig meedelen op welke data de Implementatie zal worden geleverd en de Wederpartij zal Ons daartoe alle medewerking verlenen. In het bijzonder zal de Wederpartij tijdig moeten zorgdragen voor de aanwezigheid van de apparatuur en infrastructuur die voor de levering van de Implementatie noodzakelijk is. Het bepaalde in artikel 18  lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
 2. De Implementatie zal worden geleverd volgens een door Ons in overleg met de Wederpartij opgesteld tijdschema. De Implementatie wordt als geleverd beschouwd, zodra deze met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel 20 door de Wederpartij is geaccepteerd.
 3. Zodra de Implementatie naar Ons oordeel geaccepteerd kan worden, zullen Wij de Wederpartij daarvan per e-mail in kennis stellen. De Wederpartij zal ons vervolgens binnen vijf Werkdagen per e-mail mededelen welke Fouten nog hersteld moeten worden alvorens tot acceptatie over te kunnen gaan, bij gebreke waarvan de Implementatie als geaccepteerd zal worden beschouwd.

Artikel 21 Intellectuele eigendom 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de Overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking gestelde of ontwikkelde Software en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, inclusief het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ons of Onze leverancier(s). De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en  bevoegdheden die haar in deze voorwaarden zijn toegekend.
 2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Software of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software of andere materialen.

Artikel 22 Gebruiksrechten met betrekking tot Software

 1. De Wederpartij verkrijgt van Ons voor de in de Overeenkomst gespecificeerde duur het niet- exclusieve en niet- overdraagbare recht om de Software te gebruiken voor het in de Overeenkomst vastgelegde doel. De aan de Wederpartij verstrekte gebruiksrechten zullen gelden voor de locaties van de Wederpartij die en het aantal gebruikers dat in de Overeenkomst is gespecificeerd.
 2. Wij zijn gerechtigd om in of aan de Software technische (kopieer) beveiligingsmaatregelen te treffen. Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze te verwijderen of te ontwijken.
 3. De Wederpartij zal Ons toegang bieden tot haar terreinen, gebouwen en/of systemen om te (doen) verifiëren of de Software in overeenstemming met de daaraan verbonden voorwaarden wordt gebruikt.
 4. Wij zullen de Wederpartij binnen de financiële grenzen van artikel 11.2 vrijwaren tegen vorderingen van derden die zijn gebaseerd op de stelling dat de Software en/of bijbehorende documentatie inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van deze derden. Deze vrijwaring geldt echter onder de voorwaarde dat de Wederpartij Ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van vorderingen door derden en de behandeling   van de zaak, waaronder mede begrepen het treffen van schikkingen, volledig en op Onze kosten aan Ons overlaat. De Wederpartij zal Ons kosteloos van alle nodige informatie en medewerking voorzien die nodig is om tegen vordering van derden verweer te voeren, zo nodig in naam van de Wederpartij. Wij zullen echter nimmer enige verplichting hebben met betrekking tot enige vordering die voortvloeit uit (i) door of namens de Wederpartij verstrekte ontwerpen, specificaties of instructies of (ii) door of namens de Wederpartij zonder Onze toestemming in de Software aangebrachte wijzigen. Ieder verdergaande verplichting terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van een verplichting tot schadevergoeding, is uitgesloten.
 5. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de door Ons geleverde Software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons aan derden in gebruik of ter inzage te geven.
 6. De Wederpartij zal noch zelf, noch via een moedermaatschappij, dochteronderneming, gelieerde onderneming, tussenpersoon of andere derde:
  1. de Software of enig deel daarvan verkopen, in lease geven, in licentiegeven, in sub licentie geven, bezwaren of anderszins overdragen;
  2. de Software, of enig deel daarvan, de compileren, dis assembleren of reverse engineeren, tenzij en voor zover dat op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet kan worden uitgesloten.
 7. Iedere vorm van inbreuk door de Wederpartij op het in deze voorwaarden vastgelegde gebruiksrecht geeft Ons het recht de Overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd Ons recht op schadevergoeding.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen stellen Wij de broncode van de Software de Wederpartij niet ter beschikking.

Artikel 23 Geen garanties

 1. De Software wordt door ons verstrekt “as is”, zonder enige garantie. In het bijzonder garanderen Wij niet dat de Software correct functioneert, geschikt is voor het door de Wederpartij beoogde doel en/of geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Fouten in de implementatie worden hersteld overeenkomstig de afspraken in de SLA.

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT APPLICATION SERVICES

Artikel 24 Toepasselijkheid

 1. De in dit deel van onze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen en de Bijzondere Bepalingen met betrekking tot de levering van Hardware, Software en Diensten van toepassing, indien Wij Application Services leveren.
 2. Indien en voorzover de Algemene Bepalingen en/of de Bijzondere Bepalingen met betrekking tot de levering van Implementaties, Hardware, Software en Diensten strijdig zijn met deze Bijzondere Bepalingen, zullen de laatstgenoemde bepalingen prevaleren.

Artikel 25 Omschrijving van de Application Services 

 1. Wij zullen de technische infrastructuur van de Wederpartij koppelen aan Ons Datacenter. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan de Wederpartij gebruik maken van de Application Services die in de Overeenkomst zijn beschreven. Indien in de Overeenkomst geen looptijd is opgenomen geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 1jaar.
 2. Wij zullen de Application Services leveren overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien wij een bepaald serviceniveau niet halen, regelt de SLA wat daarvan de gevolgen zijn. Voorzover de SLA beschikbaarheid percentages noemt, worden die gemeten over een kalendermaand en worden vooraf geplande en in de SLA omschreven onderhoudsuren voor het bepalen van het percentage buiten beschouwing gelaten. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Implementatie in het Datacenter, vanaf het internet bereikbaar is. Onder beschikbaarheid wordt dus niet verstaan het bestaan van een werkende verbinding tussen de infrastructuur van de Wederpartijen en het internet, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wij zullen de in de SLA genomen maatregelen nemen ter beveiliging van de in Ons Datacenter opgeslagen informatie van de Wederpartij.
 4. Wij hebben het recht om de Implementatie van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om Fouten te herstellen of te voorkomen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zullen Wij de Wederpartij daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Application Services aan meerdere afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de Wederpartij van een bepaalde aanpassing af te zien.

Artikel 26 Voorwaarden voor gebruik van de Application Services

 1. Uitsluitend de Wederpartij bepaalt welke informatie met behulp van de Application Services wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Wij hebben geen kennis van die informatie en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Application Services opgeslagen en/ofuitgewisselde informatie. De Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de Wederpartij met behulp van de Application Services opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
 2. Mochten Wij kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die de Wederpartij met behulp van de Application Services heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zullen Wij prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zullen Wij aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
 3. De Wederpartij moet de door Ons verstrekte certificaten, gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van certificaten, gebruikersnamen en wachtwoorden en mogen ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met het certificaat, de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Wederpartij ook daadwerkelijk door de Wederpartij is geautoriseerd. Zodra de Wederpartij weet of reden heeft te vermoeden dat certificaten, gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet zij Ons daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de Wederpartij om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

Artikel 27 Onderhoud

 1. Wij behouden ons het recht voor de Application Services tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Ons of Onze leveranciers. Wij zullen bij een dergelijke buitengebruikstelling de Wederpartij tijdig van tevoren op de hoogte stellen en zoveel mogelijk rekening houden met de gewenste beschikbaarheid van de Implementatie. Wij zullen wegens zodanige buitengebruikstelling van de Application Services nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden zijn.

Artikel 28 Privacy

 1. Het gebruik van de Application Services brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Wij fungeren hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zullen Wij ons houden aan alle op Ons rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van deze Overeenkomst geeft de Wederpartij Ons opdracht om de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de Application Services. Andere verwerkingen zullen Wij alleen uitvoeren in opdracht van de Wederpartij of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 2. Alle medewerkers die handelen onder Ons gezag en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de   persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

 3. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.